#

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﻋﻤﻮمی برای سامانه ی مودیان

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﻋﻤﻮمی برای سامانه ی مودیان

 1. ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ openssl ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. ﻓﺎﻳﻞ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﻳﻮ c ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 3. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﮔﻮﺍهی ﺍﻟﻜﺘﺮﻭنیکی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﻛﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

* ﻧﻜﺘﻪ: ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻦ epass ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﻛﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 • ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻻﮔﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺟﻬﺖ ﻻﮔﻴﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺭﻣﺰ ﺗﻮﻛﻦ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 • ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﮔﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﮔﻮﺍهی ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﻛﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ Certificate View ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﺗﻮﻛﻦ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﭘﻮﺷﻪ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍهی ﻣﻬﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎنی ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 
راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال - 1
 
 • ﺩﺭ ﻓﺎﻳﻞ ﮔﻮﺍهی ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ Details ﺭﻭی ﮔﺰﻳﻨﻪ Copy to File ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
 
راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال
 
 
 • ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﻳﻨﻪ Base-64 encoded X.509 (.cer) ﺗﻴﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻭ Next ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.
 
 
راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال
 
 
 
 • دﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺩﻛﻤﻪ brows ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ Win64\bin C:\OpenSSL ﺑﺮﻭﻳﺪ. ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ file name ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ( mystamp ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ save ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﻮﺍهی ﺭﺍ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 
 
 
راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال
 
 
 1. ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ C:\OpenSSL \bin ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺍﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻋﺒﺎﺭﺕ cmd ﺭﺍ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ Enter ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
 2. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 
 
 
راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال
 
 
 • افزودن بخش (سکشن)
 • ویرایش بخش (سکشن)
 • حذف بخش (سکشن)
 • ویرایش ستون
 
 1. ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ Enter ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

pubkey.txt > openssl x509 -pubkey -noout -in mystamp.cer

 1. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ txt ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻪ C:\OpenSSL \bin ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
 2. ﻓﺎﻳﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﭘﻮﺷﻪ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

منبع: راهرخ

 

دریافت گواهی امضا الکترونیکی سامانه ی مودیان

دریافت گواهی امضا الکترونیکی سامانه ی مودیان

– مراجعه به سایت  GICA.IR ( مرکز صدور گواهینامه الکترونیکی )

2 – انتخاب گزینه درخواست صدور گواهی الکترونیکی

3 – در صفحه جدید به سمت پایین صفحه آمده و گزینه ثبت نام را انتخاب کنید

4 در صفحه ثبت نام 3 مرحله وجود دارد که مرحله اول احراز هویت است که بایستی مطابق تصویر زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و سپس گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید.

* نکته مهم : برای ثبت نام اشخاص حقوقی اطلاعات هویتی مدیرعامل یا مدیران صاحب امضای مجاز را وارد نمایید.

5 – در مرحله دوم کد 6 رقمی صحت سنجی به شماره موبایل ارسال می گردد که این کد را بایستی در کادر مربوطه وارد کنید.

6 – در قسمت سوم نام و نام خانوادگی شخص متقاضی را به انگلیسی وارد کنید و تصویر کارت ملی وی را بارگذاری نمایید.

توجه داشته باشید حجم تصویر کمتر از 100 مگابایت باشد.

سپس رمز عبور دلخواه خود حاوی حروف بزرگ و کوچک و اعداد و نشانه را انتخاب کنید

نهایتا کد امنیتی را وارد کرده و گزینه ثبت نام را انتخاب کنید.

7 – پس از تکمیل ثبت نام پنجره سبز رنگ زیر باز شده که نشان دهنده تایید ثبت نام شماست.

گزینه بازگشت به صفحه اصلی و ورود کاربران را انتخاب کرده و به صفحه اصلی برگردید.

8 – در قسمت منو سمت راست در صفحه اصلی نام کاربری ( کد ملی ) و رمز عبور انتخاب شده را وارد کرده و گزینه ورود متقاضیان امضا الکترونیکی را انتخاب کنید.

9 – پس از ورود به پنل کاربری خود از منو سمت راست صفحه گزینه ثبت درخواست گواهی الکترونیکی را انتخاب کرده و گزینه ثبت درخواست گواهی را انتخاب نمایید تا وارد صفحه جدید شوید.

10 – در این قسمت کادر جدیدی برای شما باز می گردد که حاوی 2 پنجره است.

پنجره اول نوع گواهی است که باید گزینه متقاضی مستقل را انتخاب نمایید.

پنجره دوم انتخاب نوع محصول است که بهتر است از مورد دوم یعنی گواهی شخص حقیقی مستقل با اعتبار دو سال را انتخاب نمایید

پس از انتخاب موارد فوق صفحه را پایین بکشید و گزینه پیش ثبت نام را انتخاب کنید.

11 – در صفحه جدید اطلاعات وارد شده جهت کنترل نهایی نمایش داده می شود.

در صورت تایید اطلاعات یکی از درگاه های پرداخت موجود را انتخاب کرده و به صفحه پرداخت منتقل شوید.

12 – در صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کرده و مبلغ مربوطه را پرداخت نمایید.

13 – پس از پرداخت وجه به صفحه مربوط به نتیجه پرداخت آنلاین منتقل می شوید

در این جا از طریق منو سمت راست صفحه گزینه لیست درخواست های صدور گواهی را انتخاب کنید.

14 – وارد صفحه جدیدی خواهید شد که در پایین آن کادری وجود دارد که اطلاعات درخواست گواهی خود را مشاهده می کنید.

در این کادر یک کد رهگیری 10 رقمی وجود دارد که مربوط به درخواست شما می باشد.

15 – کد رهگیری مربوطه که به شماره موبایل ثبت شده در سامانه نیز پیامک شده به همراه کارت ملی شخص متقاضی را به دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر ثبت اسناد برده و نسبت به دریافت توکن حاوی امضای الکترونیکی خود مراجعه کنید.

* نکته مهم : لازم به ذکر است که برخی از دفاتر ثبت اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان دولت امکان عرضه توکن امضا الکترونیکی را دارند که می توانید فهرست این مراکز را از قسمت لیست دفاتر ثبت نام که در منوی سمت راست صفحه مشاهده می کنید بررسی و نزدیک ترین مرکز را جهت مراجعه حضوری انتخاب کنید.

16 – پس از طی مراحل فوق و مراجعه به دفاتر ثبت اسناد یا دفاتر پیشخوان فایل گواهی امضا نرم افزاری یا سخت افزاری خود را دریافت خواهید کرد.

دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودیان

دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودیان

کد شناسایی حافظه مالیاتی، که به عنوان شناسه یکتای حافظه مالیاتی با 6 کاراکتر شناخته می‌شود، برای عضویت در سامانه مودیان مالیاتی لازم است که این کد را دریافت و در کارپوشه مالیاتی خود ثبت کنید.

تعریف از دید سامانه ی مودیان

"حافظه مالیاتی نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد و تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد که توسط سازمان اختصاص داده می‌شود."
 

مراحل دریافت شناسه ی یکتای مالیاتی

برای دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، مراحل زیر باید طی شود:

1. دریافت گواهی امضا الکترونیکی
2. استخراج امضا عمومی دیجیتال
3. بارگذاری امضا دیجیتال در کارپوشه مودیان و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی

در این مراحل، امضا الکترونیکی و امضا دیجیتال نقش اساسی در فرآیند دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایفا می‌کنند.

دریافت گواهی امضا الکترونیکی

همانگونه که در مقاله‌ی پیشین آورده شده است، از صفحه آنلاین می‌توانید کلید خصوصی و عمومی، گواهی امضا را دریافت نمایید. سپس می‌توانید به وب‌سایت Gica.ir مراجعه و وارد آن شوید.

 

به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس  my.tax.gov.ir وارد شوید:

بر روی دکمه “ورود به کارپوشه” کلیک کنید:

در صفحه جدیدی که باز می‌شود لیست پرونده‌های مالیاتی متعلق به شما نمایش داده می‌شود. پرونده‌ای که می‌خواهید برای آن شناسه یکتا حافظه مالیاتی دریافت کنید را انتخاب کنید:

در صفحه زیر بر روی “شناسه‌های یکتا حافظه مالیاتی” در سمت راست صفحه کلیک کنید و سپس در سمت چپ صفحه بر روی دکمه “دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی” کلیک کنید:

در صفحه جدیدی که باز می‌شود باید تعیین کنید که می‌خواهید از چه روشی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی استفاده کنید. برای اینکه بدانید هر کدام از این روش‌ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند می‌توانید مقاله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مطالعه کنید. در صفحه زیر نحوه ارسال صورتحساب الکترونیک را مشخص کنید:

در مرحله بعد باید فایل کلید عمومی که قبلاً از طریق نرم‌افزار رایگان تولید گواهی امضای الکترونیک سپیدار یا از سایت www.gica.ir دریافت کرده‌اید(نحوه دریافت این فایل را در مقاله آموزش دریافت گواهی امضای الکترونیکی CSR می‌توانید ببینید) را  از رایانه خودتان انتخاب و بارگذاری کنید:

اطلاعات مربوط به کد پستی و آدرس شما نمایش داده می‌شود. در صورت درست بودن این اطلاعات بر روی دکمه “بعدی” کلیک کنید:

اگر دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی  دارید باید در این مرحله آنها را مشخص کنید. این مرحله اختیاری است و در صورتی که دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی ندارید می‌توانید با کلیک بر روی دکمه “بعدی” به مرحله بعد بروید:

در این صفحه ابتدا مشخصات حافظه مالیاتی خودتان را وارد کنید و سپس مشخصات پایانه‌های فروشگاهی (برای مثال نرم‌افزار حسابداری یا فروشگاهی) که در اختیار دارید را وارد کنید:

اگر کسب‌وکار شما شعبات مختلفی دارد در صفحه زیر کد پستی و آدرس همه این شعبات باید نمایش داده شوند:

در صفحه بالا با کلیک بر روی دکمه “اتمام” به صفحه زیر هدایت می‌شوید که در آن شناسه یکتا حافظه مالیاتی شما نشان داده می‌شود:

 

دریافت آنلاین کلید خصوصی و عمومی و گواهی امضا برای سامانه ی مودیان

دریافت آنلاین کلید خصوصی و عمومی و گواهی امضا برای سامانه ی مودیان

کلید خصوصی

کلید خصوصی به عنوان کلید مخفی شناخته می‌شود که توسط هر دو طرف، یعنی فرستنده و گیرنده، در فرآیند تکنیک رمزگذاری یا رمزگشایی به کار می‌رود. در این فرآیند، فرستنده مسئول استفاده از کلید مخفی و الگوریتم رمزگذاری را برای انجام عملیات رمزگذاری دارد، در حالی که گیرنده، جهت انجام فرآیند رمزگشایی، از همان کلید و الگوریتم رمزگشایی بهره می‌برد.

کلید عمومی

کلید عمومی نیز یک نوع کلید استفاده می‌شود که پیش از ارسال داده‌ها به سروری که در آن گواهی نصب شده است، به کار می‌رود. در این روش، هر کاربر اینترنتی که قصد ارسال اطلاعات به یک سایت امن با گواهی دارد، از کد CSR (Certificate Signing Request) به همراه کلید خصوصی برخوردار است. این کد CSR و کلید خصوصی برای تولید کلید عمومی استفاده می‌شود و در فرآیند ارتباط امن با سرور، اطلاعات با استفاده از این کلید عمومی رمزگذاری و به سرور ارسال می‌شوند.

گواهی امضاء دیجیتال

گواهی امضاء دیجیتال یا (CSR)، که همچنین به نام گواهی دریافت کلید عمومی نیز شناخته می‌شود، حاوی اطلاعاتی اساسی مانند کلید عمومی، جزئیات صاحب کلید، تاریخ انقضا و امضای دیجیتال صادرکننده گواهی است. این گواهی دیجیتال توسط سازمانی که قابلیت ارائه امضای دیجیتال را فراهم می‌کند، صادر می‌شود.

کلیدهای خصوصی، عمومی و گواهی امضا در سامانه مودیان مالیاتی

آیا اطلاع دارید که کلید اختصاصی چیست و چگونه می‌توانید برای دریافت کلید خصوصی در سامانه مودیان اقدام کنید؟ برای دریافت کد یکتای مالیاتی و ارسال صورت حساب در سامانه مودیان رایگان مالیاتی، لازم است که کلید خصوصی برای سامانه مودیان همراه با کلیدهای عمومی و Certificate Signing Request (CSR) را دریافت کنید. همچنین، بر اساس قوانین پایانه های فروشگاهی، تمام مودیان مالیاتی موظف هستند صورت حساب‌های خود را با استفاده از امضای الکترونیکی، کارپوشه و کد یکتای خود به سامانه ارسال نمایند.

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات مربوط به دریافت کلیدهای خصوصی و عمومی ویژه سامانه مودیان از طریق صفحه دریافت کلید عمومی و خصوصی شرکت پارت حساب انجام می‌شود.